Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika

alter-text

Program konferencji


Zgodnie z długą tradycją organizujemy kolejne, a drugie pod tą nazwą Forum Prawa Medycznego, którego tegorocznym tematem przewodnim są “Progi i bariery prawa medycznego i etyki lekarskiej”. Na wydarzenie to zapraszamy zarówno jego stałych i wieloletnich bywalców, jak i osoby, które dotychczas nie miały jeszcze okazji z nami współpracować. Gospodarzem konferencji będzie – tak jak w roku ubiegłym – Warszawski Uniwersytet Medyczny. Podobnie jak w poprzednich latach wystąpienia na Forum będą pochodzić głównie od prawników i z przeznaczeniem dla lekarzy.

Konferencja ma charakter naukowy i naszą intencją jako organizatorów jest poświęcenie jej propozycjom rozwiązania problemów prawnych i etycznych o charakterze naukowym. Jednocześnie formułowane konkluzje powinny posłużyć jako zbiór porad praktycznych na przyszłość, aby uprawnianie zawodów medycznych nie narażało na odpowiedzialność. Oprócz biegłości fachowej potrzebna jest do tego jednak świadomość obowiązującego prawa, w tym prawnych ram wykonywanego zawodu oraz praw pacjenta. Z kolei dla prawników cenna jest perspektywa lekarska: wskazanie obszarów, gdzie prawo i etyka lekarska dochodzą do martwego punktu czy to z powodu nieadekwatnych rozwiązań prawnych, czy to z braku spójnej koncepcji rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Czekamy zatem na inspirujące case studies, których ocena prawna będzie przedmiotem interesujących dyskusji. Zamysłem konferencji jest wszechstronna wymiana myśli prawniczo-etyczno-medycznej na wspólnej płaszczyźnie naukowej, ponad jakimikolwiek podziałami interesów zawodowych oraz naukowych. Mamy nadzieję na udział przedstawicieli różnych środowisk medycznych, w tym wyższych uczelni, jak również uczestnictwo prawników z różnych ośrodków akademickich oraz grup zawodowych. Naszą dewizą jest najlepszy interes lekarza w praktykowaniu zawodu bez błędów spowodowanych nieznajomością prawa oraz najlepszy interes pacjenta w otrzymaniu leczenia bez naruszania jego praw, jak również sprawna organizacja opieki zdrowotnej i przezwyciężanie rysujących się trudności. Będziemy wspólnie rozważać prowadzące do absurdów kwestie organizacyjne, standardy i wytyczne lekarskie oraz regulaminy funkcjonowania placówek – w części rzutującej na poszanowanie dóbr prawnych pacjentów i na jakość opieki medycznej.

Tematy wystąpień mają identyfikować luki oraz niekonsekwencje w systemie opieki zdrowotnej, naświetlać je od strony prawnej i rekomendować możliwe rozwiązania, w szczególności:

 • Kiedy można i trzeba odejść od standardu leczenia?
 • Kto powinien decydować o wykonaniu kontrowersyjnego bądź ryzykownego dla pacjenta zabiegu; jak dalece w takich okolicznościach należy stosować się do poleceń zwierzchnika?
 • Kiedy wątpliwości i brak dostępu do właściwej diagnostyki usprawiedliwiają nietrafne rozpoznanie?
 • Jak plan porodu rzutuje na powinności szpitala i możliwość działania personelu położniczego?
 • Jak zapewnić faktyczny dostęp do znieczuleń?
 • Jakie powinny być metody i sposoby postępowania w okolicznościach nadzwyczajnych i jak wtedy określić pułap należytej staranności?
 • Jak faktyczna niedostępność pewnych metod i środków wpływa na powinności lekarskie?
 • Jak radzić sobie w sytuacji konfliktu między zarządzeniami pracodawcy a należytą starannością opieki nad pacjentem?
 • Kiedy posłużenie się przestarzałą metodą leczniczą prowadzi do odpowiedzialności, a kiedy może usprawiedliwiać?
 • Jakie jest prawidłowe postępowanie dyżuranta w razie wadliwej organizacji obsady dyżuru, w szczególności gdy pełni go jednoosobowo jako rezydent?
 • Czy zgodne z prawem jest podejmowanie się jednoosobowego dyżuru nocnego na trzech oddziałach jednocześnie?
 • Jaki wpływ na odpowiedzialność lekarzy i placówki medycznej ma kontrakt z NFZ nieodpowiadający standardom właściwej opieki medycznej?
 • Jak zorganizować praktyczne nauczanie studentów w placówkach uniwersyteckich z poszanowaniem intymności i autonomii decyzyjnej pacjenta?
 • Czy pacjent ma prawo do informacji, że opiekujący się nim lekarz nie jest jeszcze samodzielny zawodowo i czy z tego powodu przysługuje prawo do odmowy leczenia przez tę osobę?
 • Jak zgodnie z prawem wytypować właściwego pacjenta, gdy dla wszystkich nie wystarczy miejsc?
 • Jak zgodnie z prawem zwolnić miejsce na OIOM dla pacjenta bardziej potrzebującego i rokującego pomyślnie?
 • Jak powinien prawidłowo reagować lekarz w sytuacji permanentnego braku albo niedoboru określonych środków lub instrumentów medycznych?
 • Jak pogodzić interes „firmy“ z naleganiami pacjentów niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną?
 • Jak poradzić sobie w sytuacjach, za którymi prawo wydaje się nie nadążać (np. za amputacją ze wskazań psychicznych)?
 • Jakie powinny być kierunki opiniowania przez biegłych w razie stwierdzenia organizacyjnych przeszkód dla prawidłowego udzielenia świadczeń zdrowotnych bądź poszanowania praw pacjenta?
 • O dylematach organizacyjnych niestacjonarnej opieki psychiatrycznej.
 • Zjawisko paternalizmu sądowego w sprawach medycznych.
 • Nadużycia w ocenie opinii biegłych przy wnioskowycm trybie przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej. Problem pacjentów odmawiających poddania się leczeniu a uciążliwych dla otoczenia.

Case studies powinny ilustrować problemy organizacyjne w placówkach medycznych i kolidujące ze sobą na tym tle dobra prawne. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania, jak pogodzić konkurujące interesy własne i pacjentów z obowiązkami wobec zwierzchnika czy pracodawcy. Będziemy zastanawiać się, jak etyka lekarska może wspomagać organizację opieki zdrowotnej, a kiedy wchodzi z nią w konflikty i jak ten konflikty rozwiązywać. Konkluzje i najciekawsze wystąpienia zyskają możliwość publikacji w “Przeglądzie Prawa Medycznego” (70 punktów wg listy MNiSW). Zachęcamy do przygotowania tekstów jeszcze przed terminem Konferencji, aby przyspieszyć proces wydawniczy i umożliwić opublikowanie gotowych artykułów niedługo po zakończeniu obrad.

Uwaga!

Termin zgłaszania referatów: 14 kwietnia 2024 r.
Termin zgłoszeń uczestnictwa biernego: 20 maja 2024 r.
Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/Zg%C5%82oszeniaForumPrawaMedycznego

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@przegladprawamedycznego.pl


Organizatorzy:

 • Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Karnego, Medycznego i Farmaceutycznego (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN
 • Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (WPiA UW)

pod honorowym patronatem JM Rektora WUM

Rada naukowa:

 • dr Joanna Różyńska (Komitet Bioetyki PAN)
 • dr hab. Maria Boratyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • dr hab. Przemysław Konieczniak (Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Karnego Medycznego i Farmaceutycznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)

Patronat medialny: kwartalnik Przegląd Prawa Medycznego